DHBK

Nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2022 do ĐHBK cấp kinh phí

13/04/2022 14:47

Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN kính thông báo đến các cá nhân và đơn vị về việc triển khai đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2022 kinh phí từ Trường Đại học Bách khoa.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện theo hướng dẫn như sau:

1. Hồ sơ gồm có:

- Thuyết minh đề tài (Phụ lục 1);

- Dự toán kinh phí của đề tài KH&CN cấp ĐHĐN (Phụ lục 2);

- Bản cam kết hỗ trợ kinh phí nguồn khác thực hiện đề tài (nếu có);

- Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài (nếu có);

- Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp ĐHĐN (Phụ lục 3).

2. Cách thức nộp hồ sơ

- Hồ sơ tham gia tuyển chọn được đóng thành 07 bản (trong đó 01 bản gốc và 06 bản sao) và hồ sơ phải được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên cá nhân, tên tổ chức gửi hồ sơ, số thứ tự của đề tài trong danh mục tuyển chọn, tên đề tài tham gia tuyển chọn, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

- Hồ sơ nộp về Phòng KHCN&HTQT (Phòng S02.03) trước 11h ngày 22 tháng 4 năm 2022.

 Danh mục đề tài, Phụ lục và các biểu mẫu vui lòng xem tại đây