DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Duy Dưởng

14/01/2022 17:20

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Phạm Duy Dưởng

- Tên luận án: Cải tiến hệ thống định vị quán tính nhằm nâng cao độ chính xác ước lượng thông số bước đi trong chăm sóc sức khỏe

- Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

- Mã số: 9520216

- Ngày bảo vệ: 05/3/2022

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.