DHBK

Triển khai bảo vệ ĐATN học kỳ II năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến đối với sinh viên chính quy

18/06/2021 10:26

Phòng Đào tạo sẽ tổ chức cho sinh viên đăng ký bảo vệ ĐATN trực tuyến:

- Tại địa chỉ: http://dk4.dut.udn.vn

- Thời gian đăng ký: Ngày 19, 20, 21 tháng 6 năm 2021

Sinh viên xem chi tiết theo Hướng dẫn 1606/HD-ĐHBK ngày 15 tháng 6 năm 2021 (Chú ý: Riêng Mẫu 1, sinh viên đã đăng ký online nên không áp dụng đăng ký bảo vệ đợt này):