DHBK

Cơ cấu tổ chức

11/02/2019 03:46

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY
NHIỆM KỲ 2020-2025

BÍ THƯ CHI BỘ
TRƯỞNG KHOA

PGS. TS. GVCC. NGUYỄN CHÍ CÔNG
Phone: 0905150703
E-mail: nccong@dut.udn.vn

PHÓ TRƯỞNG KHOA
TS. NGUYỄN THANH HẢI
Phone: 0905.800.555
E-mail: nthai@dut.udn.vn

BỘ MÔN CSKT THỦY LỢI
Trưởng Bộ môn
TS. GVC. LÊ VĂN THẢO
Điện thoại: 0987.659.437
Email: lvthao@dut.udn.vn

BỘ MÔN CÔNG TRÌNH THỦY
Trưởng Bộ môn
PGS. TS. GVC. NGUYỄN VĂN HƯỚNG
Điện thoại : 0902 789 037
Email : nvhuong@dut.udn.vn

THƯ KÝ
CN. HỒ ANH DUNG

Điện thoại: 0932 442 766
Email: hadung@dut.udn.vn

GIÁO VỤ KHOA
TS. GV. VŨ HUY CÔNG
Điện thoại: 0914 248 168
Email: vhcong@dut.udn.vn

CÔNG ĐOÀN KHOA
Chủ tịch
TS. GVC. LÊ VĂN THẢO

Điện thoại: 0987.659.437
Email: lvthao@dut.udn.vn

ĐOÀN THANH NIÊN
Bí thư
ThS. VÕ NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC

Điện thoại: 0913.047.729
Email: vnducphuoc@dut.udn.vn


CÁC THÔNG TIN KHÁC