Năm học 2020-2021

STT

Biểu mẫu

Tải về

1

Luật thi đua khen thưởng 26.11.2003

2

Luật sửa đổi, bổng sung một số điều của luật TĐKT ngày 14.6.2005

3

Nghị định 91_2017_ND_CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT

4

Thông tư 12_2019_TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ 91_2017_NĐ-CP

5

Thông tư 21_2020_TT-BGDDT hướng dẫn công tác TĐKT ngành giáo dục

6

Chỉ thị 666_CT-BGDDT nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021

7

Kế hoạch 1374_KH-BGDDT về thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

8

Quyết định 4768_ ban hành quy định công tác TĐKT tại ĐHĐN


CÁC THÔNG TIN KHÁC