DHBK

Đồ án Quy hoạch tham khảo

08/02/2020 13:12

       - Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2000

       - Chủ đầu tư: Đại học Đà Nẵng

       - Đơn vị lập dự án Quy hoạch: Liên danh tư vấn Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (Bộ xây dựng) và Công ty Woods Bagot (Australia)

I. Nhiệm vụ quy hoạch:

        - Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng,  tỷ lệ 1/2000 do Công ty CP Viện quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam lập và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 25 tháng 2 năm 2019.

        - Nội dung chi tiết Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng,  tỷ lệ 1/2000 và Quyết định phê duyệt nhiệm vụ tải file PDF về theo link sau:

/Files/k.kientruc/files/2_%20Nhi%E1%BB%87m%20v%E1%BB%A5%20QHPK%20%C4%90H%C4%90N%201-2000%20(kem%20Q%C4%90%20phe%20duyet).pdf

 /Files/k.kientruc/files/1_%20Q%C4%90-TTg-227_2019%20Phe%20duyet%20Nhiem%20vu%20QHPK%20DHDN%201-2000.pdf

II. Đồ án quy hoạch:

        Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng,  tỷ lệ 1/2000 do Liên danh tư vấn Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (Bộ xây dựng) và Công ty Woods Bagot (Australia) thiết kế với các nội dung chính như sau:

1. Nghiên cứu vị trí và  mối liên hệ vùng:

2. Nghiên cứu đánh giá về hiện trạng khu vực lập quy hoạch:

a. Đánh giá hiện trạng các dự án và sử dụng đất, nhà ở.

b. Đánh giá hiện trạng các công trình trường học, cộng cộng, tôn giáo – tín ngưỡng.

c. Đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

3. Nghiên cứu về tính chất, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của khu vực lập quy hoạch và quan điểm thiết kế:

4. Nghiên cứu tham khảo một số công trình tương tự trong và ngoài nước:

a. Thảm khảo công trình trên thế giới.

b. Thảm khảo công trình trong nước.

5. Phát triển ý tưởng thiết kế:

6. Quy hoạch định hướng sử dụng đất:

7. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

8. Thiết kế đô thị:

9. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật ( giao thông, san nền thoát nước mưa, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, thoát nước thải và vệ sinh môi trường) :

        File PDF slide báo cáo chi tiết tải về theo link sau: /Files/k.kientruc/files/3_%20%C4%90H%C4%90N-Slide%20b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20QHPK%201-2000%20.pdf

Tin bài bài: Khoa Kiến trúc

Nguồn tài liệu: Đại học Đà Nẵng