DHBK

Cơ cấu tổ chức

04/07/2018 10:09

Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo Khoa nhiệm kỳ 2019-2024

Trưởng khoa: PGS.TS.KTS. Nguyễn Anh Tuấn

Email: natuan1@dut.udn.vn

Phụ trách: Quản lý chung các hoạt động của Khoa; Công tác quy hoạch phát triển; Công tác quản lý nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; Hội đồng Khoa; Quan hệ với các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước; tài chính; Công tác nghiên cứu khoa học; Đào tạo ĐH và Sau ĐH.

Phó Trưởng khoa: Ths.KTS. Nguyễn Xuân Trung

Email: nxtrung@dut.udn.vn

Phụ trách: Công tác sinh viên; Quan hệ với các đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước; Quản lý trang thiết bị và cơ sở vật chất; Công tác đảm bảo chất lượng của Khoa; thi đua khen thưởng.

Trưởng Bộ môn Kiến trúc: TS.KTS. Lê Minh Sơn

Email: lmson@dut.udn.vn

Phụ trách: Công tác đào tạo sau đại học; Công tác sinh viên Nghiên cứu Khoa học;

Trưởng Bộ môn Quy hoạch: TS.KTS. Lê Phong Nguyên

Email: lpnguyen@dut.udn.vn

Phụ trách: Công tác quản lý chuyên môn của Bộ môn


CÁC THÔNG TIN KHÁC