DHBK

Lý lịch khoa học

01/08/2018 15:57

STT

Họ và tên

Lý lịch khoa học

1

NGUYỄN HỒNG NGỌC
TS. KTS, Giảng viên chính

Lý lịch khoa học

2

NGUYỄN ANH TUẤN
PGS. TS. KTS, Giảng viên cao cấp

Lý lịch khoa học

3

LÊ MINH SƠN
TS. KTS, Giảng viên chính

Lý lịch khoa học

4

NGUYỄN NGỌC BÌNH
ThS. KTS, Giảng viên chính

Lý lịch khoa học

5

TRƯƠNG PHAN THIÊN AN
ThS. KTS, Giảng viên

Lý lịch khoa học

6

ĐOÀN TRẦN HIỆP
ThS. KTS, Giảng viên chính

Lý lịch khoa học

7

LÊ TRƯƠNG DI HẠ
NCS. KTS, Giảng viên

Lý lịch khoa học

8

LÊ THỊ KIM DUNG
ThS, Giảng viên

Lý lịch khoa học

9

LÊ PHONG NGUYÊN
TS. KTS, Giảng viên

Lý lịch khoa học

10

PHAN ÁNH NGUYÊN
ThS. KTS, Giảng viên

Lý lịch khoa học

11

TRẦN VĂN TÂM
ThS. Họa sĩ, Giảng viên

Lý lịch khoa học

12

NGUYỄN XUÂN TRUNG
ThS. KTS, Giảng viên

Lý lịch khoa học

13

NGUYỄN THỊ HIỀN
ThS. KTS, Trợ giảng

Lý lịch khoa học

14

VŨ PHAN MINH TRANG
ThS., Giảng viên

Lý lịch khoa học

15

ĐỖ HOÀNG RONG LY
ThS. KTS, Giảng viên

Lý lịch khoa học

16 ĐẶNG NGỌC THẢO LINH
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học
17 NGUYỄN KHÁNH TỨ
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học
18 DƯƠNG HƯNG MINH
ThS. KTS, Trợ giảng
Lý lịch khoa học
19 TRƯƠNG NGUYỄN SONG HẠ
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Giảng viên thỉnh giảng

STT

Họ và tên, Chức danh, chức vụ

Lý lịch khoa học

1

TRƯƠNG HOÀI CHÍNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp

Lý lịch khoa học

2

TÔ VĂN HÙNG
TS. KTS, Giảng viên

Lý lịch khoa học

3

TRẦN ĐỨC QUANG
ThS. KTS, Giảng viên

Lý lịch khoa học

4 PHAN BẢO AN
TS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

CÁC THÔNG TIN KHÁC