DHBK

Mô hình đào tạo

22/07/2018 16:07

Bậc đại học

Hình thức đào tạo:      Chính quy tập trung.

Thời gian đào tạo:       4.5 năm.

Tổng số tín chỉ:           Khóa 2016 và 2017: 151 Tín chỉ; Khóa 2018 và 2019: 137 Tín chỉ

Bậc sau đại học

Trình độ đào tạo:         Cao học

Hình thức đào tạo:      Chính quy tập trung.

Thời gian đào tạo:       1.5 năm

Tổng số tín chỉ:           45


CÁC THÔNG TIN KHÁC