DHBK

Đào tạo đại học

23/07/2018 15:47

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIẾN TRÚC SƯ – BẬC ĐẠI HỌC

1. Thông tin chung

Tên chương trình đào tạo (Việt Nam): ngành Kiến trúc

Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Architecture

Mã ngành đào tạo: 7580101

Trình độ đào tạo: Đại học

Cơ sở cấp bằng: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Trường giảng dạy: Trường ĐH Bách khoa, Tham gia: trường ĐH sư phạm, trường ĐH Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Văn bằng tốt nghiệp: Bằng Kiến trúc sư

Hình thức đào tạo: Chính quy - Toàn thời gian

Đối tương tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT

Thời gian đào tạo: 4.5 năm (riêng khóa 2020 trở đi là 5 năm)

Số tín chỉ yêu cầu: 151 (khóa 2016 và 2017), 137 (khóa 2018), 150 (khóa 2019), 160 (khóa 2020 trở đi)

Website: http://dut.udn.vn/KhoaKientruc

2. Mục tiêu đào tạo và Chuẩn đầu ra

Khóa 2018 va 2019

Khóa 2020 trở về sau

Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo ngành Kiến trúc, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển trong lĩnh kiến trúc và quy hoạch phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

Sinh viên sau từ 2 đến 3 năm tốt nghiệp sẽ có:

G1: Kiến thức và lập luận ngành (UNESCO: Học để biết) Hiểu biết tốt về kinh tế, chính trị, pháp luật, xã hội. Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực kiến trúc để nhận biết các vấn đề kiến trúc và phát triển bền vững.

G2: Kỹ năng giao tiếp: làm việc nhóm và giao tiếp (UNESCO: Học để chung sống): Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn.

G3: Kỹ năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và vận hành hệ thống trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường - quá trình sáng tạo (UNESCO: Học để làm): Có năng lực chuyên môn tốt, có tư duy sáng tạo và có năng lực lãnh đạo trong lĩnh vực chuyên môn.

G4: Kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp (UNESCO: Học để trưởng thành):

Có khả năng tự học liên tục để phát triển mở rộng và đào sâu chuyên môn, có năng lực khởi nghiệp và thích ứng tốt với những thay đổi trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

 

Chuẩn đầu ra

Khi tốt nghiệp CTĐT CLC – Kiến trúc, Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, sinh viên có:

 1. - Khả năng áp dụng kiến thức về toán, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào lĩnh vực kiến trúc.
 2. - Khả năng áp dụng các kiến thức bổ trợ về chính trị, kinh tế và xã hội phù hợp với yêu cầu trong lĩnh vực kiến trúc.
 3. - Khả năng lĩnh hội kiến thức lịch sử và văn hóa.
 4. - Khả năng thể hiện kiến thức lý thuyết kiến trúc để giải quyết mối quan hệ giữa con người, công trình xây dựng và môi trường.
 5. - Khả năng thể hiện tư duy phản biện và tư duy sáng tạo để giải quyết vấn đề kiến trúc.
 6. - Khả năng thực hành trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp và phân tích được các hệ quả xã hội mà một công trình kiến trúc hoặc một đồ án quy hoạch mang lại.
 7. - Khả năng triển khai ý tưởng và giao tiếp hiệu quả bao gồm giao tiếp bằng ngoại ngữ trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch.
 8. - Khả năng tổ chức và làm việc nhóm hiệu quả.
 9. - Khả năng tưởng tượng và sáng tạo kiến trúc để tạo ra sản phẩm hướng tới cái đẹp và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực cho con người.
 10. - Khả năng thiết kế kiến trúc và quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững trong bối cảnh địa phương.
 11. - Khả năng lĩnh hội và áp dụng kiến thức về các vấn đề pháp lý và vai trò của các bên liên quan trong thiết kế kiến trúc và quy hoạch.
 12. - Khả năng khảo sát, phân tích và lập các báo cáo kiến trúc và quy hoạch đô thị.

Mục tiêu chung

            Mục tiêu chung của chương trình đào tạo ngành Kiến trúc, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng là đào tạo Kiến trúc sư  có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có khả năng học tập suốt đời; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch; có ý thực phục vụ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu của xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

            Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đào tạo người học tốt nghiệp trình độ chuyên sâu, đặc thù ngành Kiến trúc:

 1. Có hiểu biết tốt về kinh tế, chính trị, pháp luật, xã hội; kiến thức chuyên môn hoàn chỉnh để giải quyết các vấn đề kiến trúc và đô thị trong khuôn khổ phát triển bền vững (UNESCO: Học để biết);
 2. Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập hiệu quả; khả năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn (UNESCO: Học để chung sống);
 3. Có kỹ năng thuần thục trong thiết kế kiến trúc và quy hoạch; có tư duy sáng tạo (UNESCO: Học để làm);
 4. Có khả năng tự học liên tục để phát triển chuyên môn; tư duy khởi nghiệp và lãnh đạo; thích ứng tốt với những thay đổi trong nền kinh tế số (UNESCO: Học để tồn tại).

Chuẩn đầu ra

Người học tốt nghiệp được cấp văn bằng Kiến trúc sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Kiến trúc:

 1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ vào lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch đáp ứng các tiêu chuẩn và các yêu cầu về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội.
 2. Có khả năng áp dụng các kiến thức bổ trợ về chính trị, kinh tế và xã hội trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch.
 3. Có khả năng vận dụng các kiến thức lịch sử và văn hóa vào các công việc chuyên môn.
 4. Có tư duy khởi nghiệp, tư duy phản biện và tư duy sáng tạo để giải quyết vấn đề kiến trúc, quy hoạch
 5. Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp và đánh giá được tác động đối với xã hội của một công trình kiến trúc hoặc một dự án quy hoạch
 6. Có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT; có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành
 7. Có khả năng triển khai ý tưởng, truyền đạt tri thức và giao tiếp hiệu quả, bao gồm giao tiếp bằng ngoại ngữ; đạt chuẩn ngoại ngữ trình độ bậc 3 theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT
 8. Có khả năng lập kế hoạch, làm việc độc lập và tổ chức - làm việc nhóm hiệu quả
 9. Có kỹ năng tổ chức, quản trị; có khả năng quản lý hiệu quả và cải tiến các hoạt động nghề nghiệp chuyên sâu
 10. Có khả năng sáng tạo kiến trúc để tạo ra sản phẩm hướng tới cái đẹp và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực cho con người
 11. Có khả năng thiết kế và lập báo cáo kiến trúc, quy hoạch hướng đến phát triển bền vững trong bối cảnh địa phương
 12. Có khả năng áp dụng kiến thức về các vấn đề pháp lý và vai trò của các bên liên quan trong thiết kế kiến trúc và quy hoạch.

 

3. Cơ hội việc làm và học sau đại học

Sau khi tốt nghiệp, các Kiến trúc sư có các cơ hội học tập và làm việc ở các vị trí sau:

- Tư vấn và thiết kế các hoạt động tại các đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc, các viện nghiên cứu quy hoạch và kiến trúc

- Làm việc trong các lĩnh vực xây dựng, giám sát, quản lý dự án trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Làm việc trong các cơ quan quản lý về xây dựng và quy hoạch

- Làm việc như là nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch tại các viện nghiên cứu, cơ quan và trung tâm các Bộ, cơ quan hành chính nhà nước, trường đại học, cao đẳng

- Học tập ở các cấp cao hơn trong các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch

- Thành lập doanh nghiệp mới trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch đô thị

4. Khung Chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Kiến trúc khóa 2018:

(Lưu ý: Chương trình đào tạo có thể được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn)

5. Khung Chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Kiến trúc khóa 2019:

6. Khung Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc khóa 2020 về sau:

7. Đặc tả chương trình đào tạo

- Chương trình dành cho khóa 2017 (17KT CLC):

Link xem: https://drive.google.com/open?id=1pjjTxPtFxlCjyHSSh4OvHiD9oGoT7hyO

- Chương trình dành cho khóa 2018 và 2019 (18 và 19KT CLC): 

Link xem 2018: https://drive.google.com/file/d/1_L8XaH1zCQN-jqh9koat1FA333YFZ6Rp/view?usp=sharing 

Link xem 2019: https://drive.google.com/file/d/1GqO6wq5QuRGmbAgCaAscEBTvYxu2H3x3/view?usp=sharing

- Chương trình dành cho khóa 2020 (Chương trình mới)

Link xem CT CLC: https://drive.google.com/file/d/16eDvHn70LR8tV3HaiMxN08AelVl_PkJR/view?usp=sharing 

Link xem CT Đại trà: https://drive.google.com/file/d/1hYmrmJ6wgASL4Ga2IynEyY-yR9daaUuE/view?usp=sharing

8. Mô tả tóm tắt nội dung các học phần

Link tải về: https://drive.google.com/file/d/1-wOeIhAUJUIgrACPPVSEA5_GPBxHKU2F/view?usp=sharing 

 

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC