DHBK

Tuyển chọn chủ trì đề tài cấp bộ 2025

06/05/2024 16:11
Thực hiện Công văn số 2030/BGDĐT-KHCNMT ngày 04/5/2024 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025, Phòng KHCN&HTQT thông báo danh mục đề tài đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2025 (danh mục kèm theo) và thông báo tuyển chọn cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025 như sau:

1. Điều kiện và hồ sơ tham gia tuyển chọn vui lòng xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn số 1677/ĐHĐN-KHHTQT ngày 06/5/2024 của ĐHĐN.  

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên cá nhân  gửi hồ sơ, số thứ tự của đề tài trong danh mục tuyển chọn, tên đề tài tham gia tuyển chọn, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.  

3. Các cá nhân gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn về ĐHĐN qua Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN trước 11 giờ 00 ngày 14/5/2024 (thứ ba). 
 
Danh mục đề tài và các biểu mẫu vui long xem tại đây