DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đoàn Duy Bình

07/11/2023 13:59

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Đoàn Duy Bình

- Tên luận án: Dự đoán cấu trúc bậc hai của phân tử sinh học trên cơ sở kết hợp một số kỹ thuật tính toán mềm.

- Mã số: 9480101

- Ngày bảo vệ: 06/01/2024

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.