DHBK

Triển khai ĐATN Học kỳ 1, năm học 2023-2024

18/09/2023 10:07

Khoa CNTT thông báo các sinh viên được nhận đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2023-2024 liên hệ với Giảng viên hướng dẫn để triển khai làm đồ án theo kế hoạch và quy định của Trường.

Riêng Khoá 2019 triển khai Đồ án tốt nghiệp theo định hướng Capstone Project, quy định về Capstone Project: LINK

1) Chi tiết phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và thông tin liên hệ GVHD: LINK

2) Kế hoạch triển khai ĐATN: LINK

3) Các biểu mẫu, báo cáo ĐATN: LINK (Các SV CTĐT Ngoại ngữ Nhật lưu ý có báo cáo tổng quan ĐATN bằng tiếng Nhật).