DHBK

Tuyển chọn chủ trì đề tài cấp bộ 2024

19/05/2023 09:34

 Thực hiện Công văn số 2234/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/5/2023 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp bộ năm 2024, Phòng KHCN&HTQT thông báo danh mục đề tài đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2024 (danh mục kèm theo) và thông báo tuyển chọn cá nhân chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp bộ năm 2024 như sau:  

Điều kiện và hồ sơ tham gia tuyển chọn vui lòng xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn số 2084/ĐHĐN-KHCNMT ngày 18/5/2023 của ĐHĐN gửi kèm thông báo này.  

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên cá nhân  gửi hồ sơ, số thứ tự của đề tài trong danh mục tuyển chọn, tên đề tài tham gia tuyển chọn, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.  

Các cá nhân gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn về ĐHĐN qua Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN trước 11 giờ 00 ngày 25/5/2023 (thứ Năm).

Công văn và các biểu mẫu vui lòng xem tại đây