DHBK

Tổ chức giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thư viện

28/02/2023 15:02

Căn cứ Kế hoạch số 233/KH-ĐHBK ngày 16/01/2023 của Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK) về triển khai công tác học liệu năm 2023; Kế hoạch số 4540/KH-ĐHBK ngày 23/11/2022 về Tổ chức giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thư viện năm học 2022 – 2023;

Nhằm kịp thời cung cấp thông tin cập nhật về các nguồn học liệu, dịch vụ thư viện phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học một cách rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giảng viên và người học của Trường; giới thiệu cách thức truy cập và khai thác trang thư viện Primo, cơ sở dữ liệu điện tử… và đáp ứng yêu cầu hỗ trợ hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường trong năm 2023; Trung tâm Học liệu và Truyền thông thông báo về việc tổ chức giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thư viện với các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức: từ 06/03/2023 đến 31/3/2023

2. Địa điểm: Phòng Hội thảo Tầng 3, Trung tâm Học liệu và Truyền thông

3. Đối tượng: Cán bộ, giảng viên và người học của 14 Khoa

4. Hình thức tổ chức: Trực tiếp theo các phiên (45 phút/phiên) dành riêng cho cán bộ, giảng viên và người học của mỗi Khoa gồm:

- Phiên 1: Dành cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên sau đại học

- Phiên 2: Dành cho sinh viên các khóa

- Các Khoa đăng ký lịch và số lượng dự kiến tại: Lịch đăng ký

Danh sách tham gia (theo mẫu) vui lòng gửi về Trung tâm Học liệu và Truyền thông trước Thứ Sáu, ngày 03/3/2023 (bản mềm gửi qua email thuvien@dut.udn.vn) để tiện cho công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu chuyên ngành phù hợp.

Trung tâm Học liệu và Truyền thông kính thông báo và rất mong nhận được sự phối hợp của các Khoa/Chương trình đào tạo để hoạt động được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn./.