DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Huỳnh Triệu Vỹ

27/02/2023 16:34

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Huỳnh Triệu Vỹ

- Tên luận án: Nghiên cứu và phát triển một số kỹ thuật che dấu thông tin nhạy cảm trong khai phá hữu ích cao.

- Ngày bảo vệ: 08/4/2023

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.