DHBK

Xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 2/2023

04/02/2023 23:40

- Danh sách sinh viên dự kiến được xét tốt nghiệp đượt tháng 2 năm 2023: Tại đây.

- Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhưng chưa được xét: Tại đây, Trường gia hạn cho các sinh viên này bổ sung thủ tục còn thiếu đến ngày 08/02 (Thứ Tư). Sinh viên có thắc mắc thì phản hồi tại Fr.dut.udn.vn, mục Đào tạo -> Xét tốt nghiệp, hoặc phản hồi tại bàn số 6- phòng A108 đến ngày 08/02. Hội đồng họp xét công nhận tốt nghiệp dự kiến tổ chức họp vào tuần 29.