DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hồ Văn Hùng

02/12/2022 14:22

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Hồ Văn Hùng

- Tên luận án: Luồng đa hàng hóa đa chi phí tuyến tính tối ưu trên mạng hỗn hợp mở rộng.

- Mã số: 9480101

- Ngày bảo vệ: 14/01/2023

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.