DHBK

Thông báo thi đánh giá học phần ngoại ngữ đợt thi ngày 27/11/2022

25/11/2022 11:20

Thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá học phần phần ngoại ngữ đối với học viên cao học của ĐHĐN từ khóa 43 trở về trước đợt 2 năm 2022.

Chi tiết đợt thi xem tại đây