DHBK

Thông báo hoãn thi tiếng Anh định kỳ đợt thi ngày ngày 18/9/2022

13/09/2022 09:17

Danh sách sinh viên đã đăng kí và nộp lệ phí thi  TẠI ĐÂY;   Nội dung thông báo như sau: