DHBK

Thông báo hoãn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 02/10/2022.

12/09/2022 15:36

Toàn văn thông báo số 1325/ĐHNN-KT&ĐBCLGD ngày 07/9/2022 của Hiệu Trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng như sau: