DHBK

Thông báo tổ chức tập huấn trực tuyến công tác thi đua - khen thưởng sinh viên

07/09/2022 08:40

Phòng Công tác Sinh viên thông báo tổ chức tập huấn trực tuyến công tác thi đua - khen thưởng sinh viên thời gian và địa điểm, cụ thể như sau: 

  • Thành phần: Lãnh đạo Khoa phụ trách CTSV, Giảng viên Chủ nhiệm, Cán sự các lớp, Chuyên viên và giáo vụ khoa được phân công. 
  • Nội dung: Tập huấn về công tác thi đua – khen thưởng sinh viên