DHBK

Đăng ký đề tài cấp Đại học Đà Nẵng năm 2022

09/05/2022 13:54

Phòng KHCN&HTQT thông báo về việc đăng ký đề tài Cấp ĐHĐN năm 2022

Một số nội dung yêu cầu đối với các cá nhân đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHĐN như sau:

Cập nhật đầy đủ thông tin KH&CN trên trang lý lịch khoa học http://scv.udn.vn/ i với cá nhân chưa đăng ký tài khoản trên, cá nhân liên hệ Tổ Quản trị mạng Thông tin ĐHĐN theo số diện thoại 02363817533 đế đăng ký);

Đăng tài khon khoa học cá nhân tại địa ch: http://scholar.google.com;

Hoàn thành các th tục nghiệm thu và thanh quyết toán đề tài KH&CN cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo và cấp ĐHĐN (cá nhân làm chủ nhiệm);

Kinh phí thực hiện: dự kiến không quá 200 triệu đồng cho mi đề tài (từ Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN, nguồn ca t chức ch trì đề tài, các nguồn kinh phí hợp pháp khác).

Các đơn vị tổng hợp đề xuất và nộp về Phòng KHCN&HTQT trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 để Phòng tổng hợp trình Ban giám hiệu phê duyệt và gửi Đại học Đà Nẵng đúng thời gian quy định. FIle mềm gửi về địa chỉ email: khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn

Kính đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ giảng viên được biết để tham gia.

Mẫu phiếu đề xuất vui lòng tải tại đây