DHBK

Học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ” Tập đoàn Sungroup tài trợ

20/04/2022 09:15

✔ Tiêu chí

Là sinh viên đại học hệ chính quy năm 2 và thỏa mãn các tiêu chí sau:

- Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng;

- Có kết quả học tập đạt từ loại khá và xếp loại Hạnh kiểm tốt trở lên trong năm học 2020 - 2021;

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo, con mồ côi);

- Hiện chưa nhận học bổng hoặc các nguồn hỗ trợ tài chính của tổ chức, cá nhân nào khác trong năm học 2021 -2022 (trừ học bổng khuyến khích học tập, các nguồn hỗ trợ cho sinh viên thuộc diện chính sách theo quy định của Nhà nước).

✔ Chi tiết học bổng và mẫu tờ khai: https://dutudn-my.sharepoint.com/personal/nmdat_dut_udn_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=nmdat%40dut%2Eudn%2Evn&id=%2Fpersonal%2Fnmdat%5Fdut%5Fudn%5Fvn%2FDocuments%2FHBDN%2F2022%2FB%C3%A1o%20Ti%E1%BB%81n%20phong

✔ Thời hạn nộp hồ sơ:

Sinh viên đăng ký tại đường link: https://forms.gle/AA9R713Ew8dyZt878

và nộp hồ sơ theo thông báo về Phòng A111 trước 11h00 ngày 24/4/2022 (Thứ Hai).