DHBK

Thông báo thu hồi nợ đọng học phí của học viên Cao học, Nghiên cứu sinh

26/10/2021 16:32

Theo thống kê của phòng Kế hoạch - Tài chính hiện nay có rất nhiều học viên Cao học chưa hoàn thành học phí cho Trường. Trường Đại học Bách khoa thông báo đến toàn thể các học viên Cao học và Nghiên cứu sinh còn nợ học phí khẩn trương hoàn thiện nghĩa vụ học phí từ khi có thông báo đến trước ngày 30/11/2021.

Học viên thực hiện nộp theo thông tin sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Bách khoa 

Số tài khoản: 560 10001 011 548

Tại Ngân hàng: BIDV Chi nhánh Hải Vân

Nội dung ghi cụ thể: <Tên học viên và lớp>

Ví dụ: <Nguyễn Văn C, Lớp K40.DNCH>

Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Số điện thoại: 0236 3841.660

Email: khtc.dhbk@dut.udn.vn

Chi tiết thông báo xem tại đây

Danh sách nợ học phí - Thạc sĩ tại trường xem tại đây

Danh sách nợ học phí - Thạc sĩ tại cơ sở liên kết xem tại đây

Danh sách nợ học phí - Nghiên cứu sinh xem tại đây