DHBK

Tổ chức sinh viên NCKH năm học 2021-2022

06/09/2021 17:08

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 2022 và nhằm động viên, đẩy mạnh phong trào học tập và nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, tạo dựng môi trường nghiên cứu học tập năng động và sáng tạo, Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai hoạt động sinh viên NCKH năm học 2021-2022 và chủ động thực hiện những nội dung sau đây:

- Kế hoạch tổ chức hoạt động SV NCKH năm học 2021-2022 (xem tại đây)

- Triển khai công văn này tới các Bộ môn để thông báo cho sinh viên thực hiện đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2021 – 2022.

- Từ năm học 2020 – 2021, bên cạnh đề tài sinh viên NCKH thường niên như đã được triển khai thực hiện trước đây, Nhà trường sẽ tuyển chọn các “Đề tài sinh viên NCKH tiềm năng” và triển khai ký hợp đồng với mức kinh phí hỗ trợ cao hơn đối với một số đề tài có khả năng tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ hoàn chỉnh, có tính ứng dụng, sáng tạo, khởi nghiệp cao. Tỷ lệ các đề tài sinh viên NCKH tiềm năng chiếm tối đa 15% tổng số lượng đề tài sinh viên NCKH của mỗi đơn vị. Nhà trường sẽ thành lập Hội đồng đánh giá và tuyển chọn các đề tài sinh viên NCKH tiềm năng này.

  1. Các đơn vị tổng hợp, xét duyệt và nộp phiếu đề xuất các đề tài sinh viên NCKH tiềm năng và lập danh mục các đề tài sinh viên NCKH của đơn vị mình (theo các mẫu tại đây). Lưu ý đảm bảo các các điều kiện sau:

+ Số lượng sinh viên tham gia thực hiện một đề tài NCKH không quá 05 sinh viên, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính.

+ Mỗi sinh viên không tham gia quá 02 đề tài.

Theo kế hoạch Khoa học & Công nghệ, năm nay Hội nghị SV NCKH và Triển lãm BKDN Techshow 2022 dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 05 đến ngày 10 tháng 3 năm 2022.

Đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung trên và nộp danh mục các đề tài sinh viên NCKH thường niên và tiềm năng về Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế trước ngày 27 tháng 9 năm 2021 qua email: khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Phòng KHCN&HTQT (ThS. Nguyễn Thành Công), Phòng S02.03 Smart Building;

ĐT: 0236.3679868; Email: khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn.