DHBK

Thông báo xét chuyển tiếp Cao học Chương trình PFIEV

25/02/2016 06:32

Trường Đại học Bách khoa thông báo xét tuyển học chuyển tiếp cao học khóa 33 đối với sinh viên Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao PFIEV, trường Đại học Bách khoa với các thông tin như sau:

 1. Chuyên ngành học chuyển tiếp chương trình đào tạo thạc sĩ

Chuyển tiếp đào tạo trình độ thạc sĩ cho 03 chuyên ngành đối áp dụng cho sinh viên Chương trình đào kỹ sư chất lượng cao PFIEV thuộc trường Đại học Bách khoa, Đại học  Đà Nẵng, với tổng chỉ tiêu 45:

Danh mục các ngành đào tạo thạc sĩ được phép theo học: 

STT

Chuyên ngành đại học đang theo học

Chuyên ngành cao học

(Văn bằng thạc sĩ)

Mã số

1

Sản xuất tự động

Kỹ thuật Cơ điện tử

60520114

2

Tin học công nghiệp

Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa

60520216

3

Công nghệ phần mềm

Khoa học máy tính

60480101

        2.      Mục tiêu và thời gian đào tạo 

Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ. 

3.      Hình thức và thời gian đào tạo 

Đào tạo trình độ thạc sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy tập trung, được quy định tại Quy định tổ chức và quản lý chương trình đào tạo thạc sĩ áp dụng cho sinh viên đang theo học, kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-ĐHBK ngày 19 tháng 2 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN. 

Thời gian đào tạo: 06 tháng đến 01 năm. 

4.      Đối tượng dự tuyển và điều kiện dự tuyển 

Sinh viên thuộc Chương trình PFIEV trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đã hoàn thành năm thứ 4 và đủ điều kiện học tiếp năm thứ 5: Đăng ký nguyện vọng theo học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của chuyên ngành tương ứng (Bảng trên) tại phòng Đào tạo, trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN. Sau khi đăng ký, sinh viên được phép học 02 học phần bổ sung (Triết học Mác Lênin và Phương pháp luận nghiên cứu khoa học) của chương trình đào tạo thạc sĩ. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bậc đại học, phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách khoa sẽ chuyển hồ sơ cho Đại học Đà Nẵng xét tuyển theo nguyện vọng đã đăng ký. 

5.      Phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển 

·        Hồ sơ dự tuyển theo mẫu quy định của Trường Đại học Bách khoa; 

·        Phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 08 tháng 4 năm  2016; 

·        Lệ phí xét tuyển được công bố ngay khi đăng ký xét tuyển. 

6.      Thời gian xét tuyển và nhập học 

·        Xét tuyển: Dự kiến xét tuyển vào tháng 5 năm 2016 

·        Nhập học: Dự kiến tháng 6/2016 

7.      Địa chỉ liên hệ, phát hành và tiếp nhận hồ sơ 

Phòng Đào tạo, Phòng A108 khu A (gặp Cô Phạm Hoàng Lý) 

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng 

Số 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511.3842145 

Website:  http://daotao.dut.udn.vn.

 

Xem file