DHBK

Hội thảo quốc tế về Giáo dục kỹ thuật chất lượng cao (IWEEE 2013)

07/09/2013 10:21

Hội thảo do Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng cùng phối hợp Hội đồng Anh đồng tổ chức và được đồng tài trợ bởi Chương trình Liên minh giáo dục đại học kỹ thuật (HEEAP). Hội thảo là nơi gặp gỡ của các chuyên gia và học giả đến từ các chuyên ngành khác nhau cùng thảo luận về công cuộc đổi mới và chất lượng giáo dục kỹ thuật hiện nay tại Việt Nam.

Hội thảo sẽ bao gồm những chủ đề sau:

§                     Accreditation and Quality Assurance

§                     Assessment and Evaluation

§                     Curriculum Design

§                     Introductory Engineering Courses

§                     Capstone Projects

§                     Interdisciplinary Teaching Approaches

§                     Generic Skills (e.g., Communications, Teamwork, Leadership)

§                     Distance Education and E-learning

§                     Learning Management Systems

§                     Research Training (Undergraduate and Graduate)

§                     Industry Linkages and Partnerships

§                     Student session: Engineering Education in America

§                     Student session: Engineering Education in America

Thông tin Chương trình Hội thảo: https://sites.google.com/site/iweee2013/program 

Thông tin liên lạc:

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn 

Trung Tâm Xuất Sắc, Khu C 

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Email: pvtuan@dut.udn.vn 

Tel: 0122 2278159