DHBK

Danh sách các giảng viên Đại học Đà Nẵng trúng tuyển đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013

18/06/2013 13:42
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành xét tuyển ứng viên đi đào tạo ở tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 911) năm 2013. 
Danh sách các giảng viên Đại học Đà Nẵng trúng tuyển đi đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013 như sau (Xem tại file đính kèm)
Ghi chú: Đề nghị các ứng viên trúng tuyển như danh sách kèm theo hoàn thành các thủ tục cần thiết gửi Đại học Đà Nẵng (qua Ban TCCB) đúng thời gian qui định.