DHBK

Thông báo cho sinh viên khóa tuyển năm 2018 về: phân lớp sinh viên, thời khóa biểu, học Giáo dục quốc phòng đợt 1

01/09/2018 09:21

Nhà trường thông báo cho sinh viên khóa tuyển năm 2018 như sau:

1. Sinh viên cần hiểu về khái niệm "lớp sinh viên" và "lớp học phần"; "nhóm lớp học phần cơ bản":

   + "Lớp sinh viên": bao gồm những SV cùng ngành, cùng khóa học.Lớp sinh viên có ký hiệu lớp, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, giảng viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập; là nơi để Trường tổ chức, quản lý về thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội, thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
   + "Lớp học phần": được tổ chức theo học phần & học kỳ cho những SV có nhu cầu học học phần tương ứng. Trong một lớp học phần có thể có SV thuộc nhiều ngành, nhiều khóa;
   + "Nhóm lớp học phần cơ bản": là tập hợp các "lớp học phần" được mở ở mỗi học kỳ theo tiến độ thiết kế của chương trình đào tạo cho từng ngành, khóa tuyển sinh.
2. Sinh viên cần xem thông tin sắp xếp "lớp sinh viên" theo ngành và "nhóm lớp học phần cơ bản" của mình: tại đây. Hướng dẫn: Sau khi mở file, tìm theo số báo danh thi THPT;
3. Xem thời khóa biểu của "nhóm lớp học phần cơ bản": tại đây.
4. Lưu ý về lớp học Tiếng Anh:
   + Sinh viên chương trình truyền thống: Sau khi có kết quả thi Tiếng Anh đầu vào, Trường sẽ xếp lớp Tiếng Anh  và thông báo thời khóa biểu & danh sách lớp: tại đây;
   + Sinh viên các lớp chất lượng cao: học Tiếng Anh từ ngày 10/9, danh sách lớp và thời khóa biểu: tại đây:
5. Thông báo học Giáo dục quốc phòng đợt 1: Tại đây. Các lớp học đợt 2, 3 sẽ có thông báo cụ thể sau.