DHBK

Danh sách cán bộ, nhân sự Viện

23/03/2021 14:59

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động KHCN/ Công việc chuyên môn

1

Nguyễn Lan

PGS.TS

- Giảng dạy đại học các môn chuyên ngành cầu.

- Giảng dạy các lớp BDNV giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư XD, Thí nghiệm chuyên ngành XD, Quản lý PTN chuyên ngành XD

- CCHN giám sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình cầu đường, dân dung, thủy lợi - thủy điện.

- CCHN kỹ sư định giá xây dựng.

 

2

Lê Văn Lạc

GVC.ThS

- Giảng dạy đại học các môn chuyên ngành cầu.

- Giảng dạy các lớp BDNV giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư XD, Thí nghiệm chuyên ngành XD, quản lý PTN chuyên ngành xây dựng.

- Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, thủy điện.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình cầu đường.

3

Phan Cao Thọ

PGS.TS

- Giảng dạy đại học, sau đại học các môn chuyên ngành Đường ô tô, đường thành phố.

- Giảng dạy các lớp BDNV giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư XD, Thí nghiệm chuyên ngành XD, quản lý PTN chuyên ngành xây dựng.

- Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình cầu đường.

4

Hoàng Phương Hoa

PGS.TS

- Giảng dạy đại học, sau đại học các môn chuyên ngành Đường ô tô, đường thành phố.

- Giảng dạy các lớp BDNV giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư XD, Thí nghiệm chuyên ngành XD, quản lý PTN chuyên ngành xây dựng.

- Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình cầu đường.

5

Nguyễn Xuân Toản

PGS.TS

- Giảng dạy đại học, sau đại học các môn chuyên ngành Đường ô tô, đường thành phố.

- Giảng dạy các lớp BDNV giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư XD, Thí nghiệm chuyên ngành XD, quản lý PTN chuyên ngành xây dựng.

- Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình cầu đường.

6

Nguyễn Thế Hùng

GS.TS

- Giảng dạy đại học, sau đại học các môn Thủy lực và môn chuyên ngành Công trình Thủy.

- Giảng dạy các lớp BDNV giám sát thi công xây dựng.

- Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình thủy lợi – thủy điện.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình Thủy lợi – Thủy điện

 

7

Trần Văn Quang

PGS.TS

- Giảng dạy đại học, sau đại học các môn chuyên ngành Công nghệ Môi trường.

- Giảng dạy các lớp Thí nghiệm chuyên ngành XD lĩnh vực phân tích hóa lý nước và nước thải.

- NCKH, Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình Hạ tầng kỹ thuật (Xử lý nước thải).

- CCHN giám sát, thiết kế công trình dân Hạ tầng kỹ thuật.

8

Châu Trường Linh

TS

- Giảng dạy đại học, sau đại học và các lớp BDNV Xây dựng.

- Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình Đường Ô tô và Sân bay và Địa kỹ thuật công trình.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình cầu đường.

9

Nguyễn Hoàng Vĩnh

ThS

- Giảng dạy đại học các môn chuyên ngành cầu.

- Giảng dạy các lớp BDNV giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư XD.

- Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát, kiểm định chất lượng các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình cầu đường.

10

Trương Hoài Chính

PGS.TS

- Giảng dạy đại học, sau đại học và các môn chuyên ngành XD Dân dụng – Công nghiệp; Kiến trúc dân dụng.

- Giảng dạy các lớp BDNV giám sát thi công xây dựng.

- NCKH, Tư vấn lập dự án, khảo ssats, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình Dân dụng- Công nghiệp.

- Chuyên gia công trình BT dự ứng lực.

11

Nguyễn Hồng Hải

PGS.TS

- Giảng dạy đại học, sau đại học và các lớp BDNV Xây dựng.

- Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình Đường Ô tô và Sân bay và Địa kỹ thuật công trình.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình cầu đường.

12

Nguyễn Biên Cương

GVC.ThS

- Giảng dạy đại học, sau đại học và các lớp BDNV Xây dựng.

- Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình Đường Ô tô và Sân bay và Địa kỹ thuật công trình.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình cầu đường.

- Chuyên gia về BT nhựa và BTXM.

13

Ngô Văn Dũng

GVC.ThS

- Giảng dạy đại học và các lớp BDNV Xây dựng.

- Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình Thủy lợi – Thủy điện.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình Thủy lợi – Thủy điện.

14

Lê Văn Hợi

GVC.ThS

- Giảng dạy đại học và các lớp BDNV Xây dựng.

- Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình Thủy lợi – Thủy điện.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình Thủy lợi – Thủy điện.

15

Nguyễn Chí Công

PGS.TS

- Giảng dạy đại học và các lớp BDNV Xây dựng.

- Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình Thủy lợi – Thủy điện.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình Thủy lợi – Thủy điện.

16

Lê Khánh Toàn

Tiến sĩ

- Giảng dạy đại học và các lớp BDNV Xây dựng.

- Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình dân dụng và công nghiệp.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp.

17

Tô Văn Hùng

Tiến sĩ, KTS

- Giảng dạy đại học và các lớp BDNV Xây dựng.

- Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình dân dụng và công nghiệp.

- CCHN Thiết kế quy hoạch kiến trúc, TVGS Công trình dân dụng

18

Trần Vinh Tịnh

GVC.Tiến sĩ

- Giảng dạy đại học và các lớp BDNV Xây dựng và Điện.

- Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình Điện.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình Điện 220KV.
19 Khương Công Minh GVC.ThS

- Giảng dạy đại học và các lớp BDNV Xây dựng và Điện.

- Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình Điện.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình Điện 220KV.

20

Đoàn Anh Tuấn

Tiến sĩ

- Giảng dạy đại học và các lớp BDNV Xây dựng và Điện.

- Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình Điện.

- CCHN giám sát, thiết kế công trình Điện 220KV.

21

Lưu Đức Bình

PGS.TS

- Giảng dạy đại học và các lớp BDNV giám sát lắp đặt thiết bị.

- Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình cơ khí chế tạo.

- CCHN thiết kế, giám sát lắp đặt thiết bị công trình

22

Châu Mạnh Lực

GVC.ThS

- Giảng dạy đại học và các lớp BDNV giám sát lắp đặt thiết bị.

- Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình cơ khí chế tạo.

- CCHN thiết kế, giám sát lắp đặt thiết bị công trình

23

Lê Phước Cường

PGS.TS

- Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng.

- Lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu Địa hoá học môi trường (Geochemistry) và các hướng xử lý chất hữu cơ tồn lưu trong môi trường nước (organic compounds on surface water)

24 Phạm Đăng Huệ Thạc sĩ

- Giảng dạy đại học và các lớp BDNV xây dựng.

- Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

- CCHN thiết kế, giám sát công trình cầu đường, dân dụng.

25 Cái Hữu Hòa KS.Cầu đường

- Tư vấn thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

- CCHN thiết kế, giám sát công trình cầu đường, dân dụng.

26 Trần Ngọc Diệu KS Địa chất

- Cán bộ phòng Kỹ thuật – Dự án.

- Thí nghiệm viên công trình xây dựng
27

Trần Minh

Thạc sĩ

- Trưởng phòng thí nghiệm LASXD 1784

- Thí nghiệm viên công trình xây dựng.
28 Tăng Quốc Việt KS.Cầu đường

- Cán bộ phòng Kỹ thuật – Dự án.

- Thí nghiệm viên công trình xây dựng.
29

Phạm Huy Hùng

KS  Trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển
30 Hoàng Thị Thơ CNBK Cán bộ phòng Đào tạo