DHBK

Chức năng, nhiệm vụ

07/01/2021 09:13

Chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng

1. Chức năng:

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, trao đổi thông tin khoa học và công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ, tư vấn khoa học và công nghệ góp phần vào sự phát triển của nhà trường.

- Tổ chức hợp tác nghiên cứu, đăng ký sáng chế, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học và tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

- Tham gia các hoạt động đào tạo sau đại học.

- Tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để phát triển các chương trình, dự án, hợp đồng, đề tài chuyển giao công nghệ, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cơ bản.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn.

- Chăm lo cho sự phát triển của đơn vị, đóng vai trò tích cực trong việc phát triển các hoạt động khoa học công nghệ của trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng giao.


CÁC THÔNG TIN KHÁC