DHBK

Danh sách Cán bộ, nhân sự Viện DPIST

25/02/2021 14:51
TT   Họ và tên Học hàm, học vị        Vị trí              Lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động KHCN/ Công việc chuyên môn
1

 

Nguyễn Lan           

PGS.TS Giám đốc viện                        

- Giảng dạy đại học các môn chuyên ngành cầu.

- Giảng dạy các lớp BDNV giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư XD, Thí nghiệm chuyên ngành XD, Quản lý PTN chuyên ngành XD

- CCHN giám sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình cầu đường, dân dung, thủy lợi - thủy điện.

- CCHN kỹ sư định giá xây dựng.

2 Phạm Mỹ Tiến sĩ Phòng nghiên cứu và tư vấn kĩ thuật  
3 Nguyễn Văn Chính Tiền sĩ Phòng nghiên cứu và tư vấn kĩ thuật             
4 Trần Minh Thạc sĩ Trường phòng Thí nghiệm xây dựng  
5 Châu Ngọc Bảo Kỹ sư Thí nghiệm viên hiện trường  
6 Lê Đức Châu Thạc sĩ Nhân viên văn phòng  
7 Hoàng Ngọc Ân Thạc sĩ Nhân viên văn phòng  
8 Hồ Văn Nhượng Kỹ sư Thí nghiệm viên hiện trường  
9 Đặng Công Đạt Kỹ sư Thí nghiệm viên hiện trường  
10 Nguyễn Sỹ Tuấn Kỹ sư Thí nghiệm viên hiện trường  
11 Phan Thanh Trường                                          Kỹ sư Thí nghiệm viên hiện trường