DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đinh Thị Hồng Huyên

24/06/2024 16:22

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Đinh Thị Hồng Huyên

- Tên luận án: Nghiên cứu và xây dựng mô hình đa tác tử đa mức giám sát hệ thống phức tạp.

- Mã số: 9480101

- Ngày bảo vệ: 03/8/2024

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.