DHBK

Tổ chức nhân sự

28/02/2017 03:02

Cán bộ viên chức

Nhiệm vụ

 

Phó Trưởng phòng phụ trách

PGS.TS.GVCC. Trương Hữu Trì

Email:

thtri@dut.udn.vn

DĐ: 0932.445.199

- Chức năng    

 • Trực tiếp phụ trách chung tất cả các lĩnh vực công tác của toàn bộ cán bộ viên chức thuộc phòng;
 • Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường chiến lược, mục tiêu và chính sách về: Chiến lược phát triển, BĐCL, KĐCL; đối sánh và xếp hạng; khảo thí; đánh giá chuẩn đầu ra; bồi dưỡng, tập huấn và tổ chức các dự án về phát triển năng lực sư phạm giảng viên;
 • Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong các công tác khác được phân công.

- Nhiệm vụ cụ thể:     

 • Tổ chức xây dựng, triển khai chiến lược, chính sách và kế hoạch trung hạn, ngắn hạn công tác BĐCL và KĐCL; Phối hợp với các đơn vị xây dựng, triển khai chiến lược và giám sát KPI Trường;
 • Tổ chức xây dựng, vận hành hệ thống BĐCL bên trong;
 • Tổ chức xây dựng, triển khai kế hoạch BĐCL hằng năm; tổ chức đánh giá, sơ kết và tổng kết các hoạt động BĐCL;
 • Tổ chức xây dựng, triển khai kế hoạch tự đánh giá, đánh giá ngoài nội bộ, đánh giá ngoài chính thức, xếp hạng cho chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục;
 • Tổ chức xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình phát triển năng lực sư phạm giảng viên đáp ứng chuẩn đầu ra;
 • Quản lý nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất của Phòng KT&ĐBCLGD;
 • Các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

Phó Trưởng phòng:

TS. Phạm Thị Đoan Trinh

Email: ptdtrinh@dut.udn.vn

DĐ: 0909.705.053

- Chức năng:    

 • Quản lý trực tiếp công tác khảo thí;
 • Quản lý công tác bồi dưỡng, tập huấn về BĐCL, KĐCL và khảo thí;
 • Quản lý công tác tự đánh giá và KĐCL chương trình đào tạo đại học, sau đại học;
 • Quản lý và tổ chức công tác thi đua, khen thưởng cá nhân, tập thể của Phòng;
 • Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng trong các công tác khác được phân công.

- Nhiệm vụ cụ thể:   

 • Xây dựng kế hoạch thi cuối học kỳ và kế hoạch khảo thí tiếng Anh hàng năm;
 • Tổ chức, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường và các Trường Đại học thành viên tổ chức các đợt thi cuối học kỳ; công tác xây dựng và phản biện đề thi, thanh toán khảo thí (coi thi, đề thi, chấm thi); phúc khảo học phần;
 • Tổ chức, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường và Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức thi tiếng Anh đầu vào, đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ và chuẩn tiếng Anh đầu ra;
 • Tổ chức hội thảo bồi dưỡng, tập huấn về BĐCL, KĐCL và khảo thí;
 • Lập kế hoạch, triển khai công tác tự đánh giá và KĐCL chương trình đào tạo các trình độ;
 • Lập kế hoạch, phối hợp tổ chức tự đánh giá và KĐCL cơ sở giáo dục;
 • Tổ chức công tác thi đua, khen thưởng cho cá nhân và tập thể Phòng;
 • Xây dựng quy trình ISO cho các mảng công tác được giao quản lý trực tiếp;
 • Các công tác khác do Trưởng phòng phân công.

Phó Trưởng phòng:

CN. Lâm Thị Hồng Nhật 

Email: lthnhat@dut.udn.vn

DĐ: 0905.443.345

- Chức năng:     

 • Quản lý trực tiếp công tác khảo sát các bên liên quan;
 • Quản lý công tác xây dựng và vận hành hệ thống quy trình ISO Phòng;
 • Quản lý công tác triển khai hoạt động BĐCL cấp Khoa;
 • Quản lý công tác tự đánh giá hàng năm chương trình đào tạo đại học, sau đại học;
 •  Quản lý công tác hành chính của phòng;
 • Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng trong các công tác khác được phân công.

- Nhiệm vụ cụ thể:      

 • Tổ chức, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch, tổ chức, thu thập dữ liệu, làm báo cáo phân tích khảo sát các bên liên quan;
 • Tổ chức, hỗ trợ, giám sát các khoa lập kế hoạch, triển khai hoạt động BĐCL cấp Khoa hàng năm;
 • Tổ chức thu thập dữ liệu và tự đánh giá các chương trình đào tạo hàng năm;
 • Tổ chức và quản lý văn thư-lưu trữ và công tác công đoàn của Phòng
 • Tổ chức thực hiện các báo cáo hành chính cấp Phòng, góp ý dự thảo văn bản; kiểm soát các văn bản hành chính trước khi gửi đến các đơn vị khác trong và ngoài trường;
 • Các công tác khác do Trưởng phòng phân công.

 

Nguyễn Văn Khai

Email: nvkhai@dut.udn.vn

DĐ: 0905.168.760

 

 -    Nhiệm vụ cụ thể:     

 • Hỗ trợ chuyên môn cho công tác bồi dưỡng, tập huấn về khảo thí;
 • Công tác khảo thí học phần: Lập lịch thi cuối kỳ, in danh sách thi cuối kỳ; hỗ trợ các Khoa photo đề thi, rọc phách bài làm; thống kê và hỗ trợ thanh toán về xây dựng đề thi cuối kỳ, chấm thi và coi thi giữa kỳ, cuối kỳ; triển khai công tác phúc khảo;
 • Công tác khảo thí tiếng Anh: Triển khai công tác chuẩn bị, coi thi tiếng Anh đầu vào, định kỳ; Hỗ trợ trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức thi tiếng Anh chuẩn đầu ra; Tổ chức thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho chương trình tiên tiến;
 • Công tác xếp hạng QS Asia: tổng hợp dữ liệu, chuẩn bị hồ sơ cho chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục theo quy trình;
 • Công tác báo cáo: Xây dựng các báo cáo về khảo thí cuối kỳ, khảo thí tiếng Anh; xếp hạng; xây dựng dự toán, thực hiện quyết toán hồ sơ các mảng công tác về khảo thí học phần, tiếng Anh;
 • Tổ chức thi tiếng Anh định kỳ, thi cuối học kỳ, thi đầu vào; Hỗ trợ KĐCL cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo (theo nhiệm vụ được phân công);
 • Xây dựng quy trình ISO các công việc được phân công;
 • Các công tác khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

Võ Thị Châu

Email: vtchau@dut.udn.vn

DĐ: 0914.287.289

 -  Nhiệm vụ cụ thể:     

 • Công tác xếp hạng QS Asia: Thực hiện tổng hợp dữ liệu, chuẩn bị hồ sơ cho chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục theo quy trình và hướng dẫn của ĐHĐN;
 • Công tác tự đánh giá: Triển khai các hoạt động thu thập số liệu tự đánh giá hàng năm; tổng hợp minh chứng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo đại học, cơ sở giáo dục; tổ chức đánh giá nội bộ chương trình đào tạo đại học, cơ sở giáo dục;
 • Công tác KĐCL chương trình đào tạo đại học và cơ sở giáo dục (theo nhiệm vụ được phân công);
 • Công tác khảo sát các bên liên quan:
  • 01 QA-QT: Cựu người học đánh giá về chương trình đào tạo;
  • 03 QA-QT: Doanh nghiệp đánh giá về chất lượng sinh viên tốt nghiệp và chương trình đào tạo;
  • 04 QA-QT: Sinh viên tốt nghiệp đánh giá khóa học
  • 05a QA-QT: Sinh viên tốt nghiệp đánh giá tình hình việc trong vòng 1 tháng kể từ khi tốt nghiệp;
  • 05b QA-QT: Cựu người học đánh giá về tình hình việc làm trong vòng 1 năm kề từ khi tốt nghiệp; .
 • Công tác báo cáo: xây dựng các báo cáo về cải tiến chất lượng hàng năm; báo cáo giữa kỳ kết quả KĐCL; xếp hạng đại học, chương trình đào tạo; khảo sát các bên liên quan theo phân công; xây dựng dự toán, thực hiện quyết toán hồ sơ về công tác tự đánh giá, KĐCL chương trình đào tạo đại học, khảo sát các bên liên quan và các mảng công tác được phân công trực tiếp;
 • Cung cấp thông tin chuẩn bị báo cáo các phiên họp Hội đồng BĐCL cấp Trường, cấp Khoa (theo nhiệm vụ được phân công);
 • Xây dựng quy trình ISO cho các công việc được phân công;
 • Xây dựng dự trù kinh phí và phụ trách truyền thông cho các mảng công tác được phân công;
 • Các công tác khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 

 

 - Nhiệm vụ cụ thể:  

 • Công tác bồi dưỡng, tập huấn về khảo thí, BĐCL và KĐCL, phát triển năng lực sư phạm cho giảng viên: lập kế hoạch, triển khai và báo cáo kết quả;
 • Công tác tự đánh giá: Triển khai các hoạt động thu thập số liệu tự đánh giá hàng năm; tổng hợp minh chứng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo sau đại học, cơ sở giáo dục; tổ chức đánh giá nội bộ chương trình đào tạo sau đại học, cơ sở giáo dục;
 • Công tác KĐCL chương trình đào tạo sau đại học và cơ sở giáo dục (theo nhiệm vụ được phân công);
 • Hỗ trợ các khoa lập kế hoạch, triển khai hoạt động BĐCL cấp Khoa hàng năm;
 • Công tác khảo sát các bên liên quan (hoạt động đào tạo sau đại học):
  •  02 QA-QT: Học viên cao học đánh giá lớp học phần;
  • 04 QA-QT: Học viên cao học đánh giá khóa học;
  • 06 QA-QT: Học viên cao học đánh giá về mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất và hoạt động đào tạo;
 • Công tác báo cáo: xây dựng các báo cáo về cải tiến chất lượng hàng năm; báo cáo giữa kỳ kết quả KĐCL; xây dựng các báo cáo chương trình phát triển năng lực giảng viên, báo cáo khảo sát các bên liên quan theo phân công; công tác tự đánh giá và KĐCL chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục và các mảng công tác được phân công trực tiếp;
 • Cung cấp thông tin chuẩn bị, xây dựng báo cáo các phiên họp Hội đồng BĐCL cấp trường, cấp Khoa (theo nhiệm vụ được phân công);
 • Xây dựng quy trình ISO các công việc được phân công;
 • Xây dựng dự trù kinh phí và phụ trách truyền thông cho các mảng công tác được phân công;
 • Các công tác khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

Phạm Lê Hương Chi

Email: plhchi@dut.udn.vn

DĐ: 070.566.4875

- Nhiệm vụ cụ thể:   

 • Công tác khảo sát các bên liên quan về hoạt động đào tạo:
  • 02 QA-QT: Sinh viên đánh giá lớp học phần;
  • 06 QA-QT: Sinh viên đánh giá mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất và hoạt động đào tạo;
  • 07 QA-QT: Giảng viên, cán bộ phục vụ đáp ứng chất lượng sinh viên, hoạt động đào tạo đại học;
 • Công tác nội bộ phòng: Triển khai, theo dõi các công tác hành chính, nhân sự, cơ sở vật chất, công đoàn, thi đua, khen thưởng, tổng kết năm học, các công tác khác.
 • Công tác báo cáo: Xây dựng các báo cáo về khảo sát các bên liên quan theo phân công; thi đua, khen thưởng; kiểm kê, bảo dưỡng, mua sắm cơ sở vật chất; báo cáo góp ý xây dựng văn bản các cấp; xây dựng dự toán, thực hiện quyết toán hồ sơ các mảng công tác về cơ sở vật chất;
 • Hỗ trợ công tác khảo thí học phần và khảo thí tiếng Anh;
 • Hỗ trợ KĐCL cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo (theo nhiệm vụ được phân công);
 • Xây dựng quy trình ISO các công việc được phân công;
 • Theo dõi đăng tải các thông thi, thông báo, tin tức về các hoạt động của phòng lên trang facebook và trang web của phòng;
 • Các công tác khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

Công van đính kèm: tại đây