DHBK

Chức năng, nhiệm vụ phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

26/02/2017 07:50

I. Chức năng

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục (KT&ĐBCLGD) được trích trong Quyết định số 730/QĐ-ĐHBK ngày 05/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa về Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị chức năng  trực thuộc Trường Đại học Bách khoa. Gồm:

- Chức năng: tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí, bảo đảm chất lượng (BĐCL) và kiểm định chất lượng (KĐCL).

- Nhiệm vụ: 

a. Bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, mục tiêu và chính sách về hoạt động BĐCL, KĐCL, phân tầng và xếp hạng;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai công tác xây dựng các đề án, quy định, văn bản quản lý liên quan đến hoạt động BĐCL, tự đánh giá, đánh giá đồng cấp, KĐCL, hệ thống thông tin BĐCL;

- Hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ BĐCL và KĐCL;

- Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực BĐCL, KĐCL và xếp hạng đại học.

b. Khảo thí:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, mục tiêu và chính sách về hoạt động khảo thí của Trường;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai công tác xây dựng các đề án, quy định, văn bản quản lý liên quan đến hoạt động liên quan khảo thí; lập kế hoạch thi và tổ chức thi chung cuối học kỳ, thi bổ sung, phúc khảo học phần; tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào và đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ; phối hợp tổ chức thi đánh năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra; tổ chức phúc khảo bài thi; lập hồ sơ thanh toán khảo thí giữa học kỳ và cuối học kỳ cho các học phần giảng dạy đại học; 

- Hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ khảo thí theo quy định và kế hoạch của Trường;

- Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khảo thí.

c. Bồi dưỡng nâng cao năng lực:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, mục tiêu và chính sách về hoạt động bồi dưỡng CBVC về BĐCL, KĐCL, khảo thí và năng lực sư phạm giảng viên của Trường;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai công tác xây dựng các đề án, quy định, văn bản quản lý liên quan đến công tác bồi dưỡng năng lực về: công tác khảo thí; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra; kỹ thuật kiểm tra và đánh giá; BĐCL, tự đánh giá, đánh giá đồng cấp, đánh giá ngoài nội bộ, KĐCL; hệ thống thông tin BĐCL;

- Hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng năng lực và tập huấn theo quy định và kế hoạch đã được ban hành.

d. Các nhiệm vụ khác:

- Biên soạn và in những ấn phẩm phục vụ công tác khảo thí, BĐCL, KĐCL và bồi dưỡng nâng cao năng lực CBVC;

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

II. Nguyên tắc làm việc

1. Phòng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch và đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

2. Trưởng phòng chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Giám hiệu về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường.

3. Phó Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền của Trưởng phòng, chịu trách nhiệm về các công việc được Trưởng phòng phân công. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phó Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo Trưởng phòng những vấn đề còn vướng mắc để thống nhất trước khi chỉ đạo thực hiện.

4. Trưởng phòng tham gia giải quyết công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Trưởng phòng khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết.

5. Các chuyên viên có trách nhiệm báo cáo, tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Phòng phụ trách mảng công tác theo phân công nhiệm vụ trước khi tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc; chủ trì thực hiện các báo cáo chuyên môn, trực tiếp lưu trữ và chịu trách nhiệm về hồ sơ công việc theo mảng công việc được phân công đảm bảo theo đúng quy định.

Trích Quyết định số 730/QĐ-ĐHBK ngày 05/06/2018 về quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn  vị chức năng  trực thuộc Trường Đai học Bách Khoa