Văn bản QPNB Trường Đại học Bách khoa - Thanh tra

13/06/2019 16:49

STT

Tên văn bản

Tải về

Năm học 2022-2023

1

Kế hoạch 4313/KH-ĐHBK ngày 09/11/2022 Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

2

Kế hoạch 681/KH-ĐHBK ngày 22/02/2023 Triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Năm học 2021-2022

1

Kế hoạch 2941/KH-ĐHBK ngày 17/11/2021 Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

2

Kế hoạch 482/ĐHBK-TTPC ngày 21/02/2022 V/v triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025 của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Năm học 2020-2021

1

Quyết định 2027/QĐ-ĐHBK ngày 16/9/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Năm học 2019-2020

1

Quyết định số 1604/QĐ-ĐHBK ngày 31/5/2019 Ban hành Quy trình thanh tra chuyên đề tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Năm học 2015-2016

1

Quyết định số 175/QĐ-ĐHBK ngày 18/5/2016 Ban hành Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

2

Quyết định số 176/QĐ-ĐHBK ngày 18/5/2016 Ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

3

Quyết định số 199//QĐ-ĐHBK ngày 24/5/2016 Ban hành Quy trình thanh tra công tác giảng dạy và tổ chức thi cuối kỳ của Trường Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng