Văn bản QPNB - Thi đua, khen thưởng

06/10/2018 07:43

STT

Tên văn bản

Tải về

Năm học 2022-2023

1

ĐHĐN_Công văn 3504/ĐHĐN-TCCB ngày 19/9/2022 V/v triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023

2

ĐHBK_Công văn số 3775/DDHBK-TTPC ngày 04/10/2022 V/v triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023

3

ĐHĐN_Công văn số 3753/ĐHĐN-TCCB ngày 03/10/2022 V/v triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 – năm 2023

4

ĐHBK_ Công văn số 3859/ĐHBK-TTPC ngày 11/10/2022 V/v triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16  năm 2023

5

ĐHĐN_Công văn số 4195/ĐHĐN-TCCB V/v hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến đợt 2 năm 2022

6

ĐHBK_Công văn số 4172/ĐHBK-TTPC ngày 03/11/2022 V/v Triển khai xét, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến đợt 2 năm 2022

7

ĐHĐN_Công văn số 1722/ĐHĐN-TCCB ngày 24/4/2023 của ĐHĐN về việc bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023”

8

ĐHĐN_Quyết định số 4768/QĐ-ĐHĐN ngày 28/12/2020 của ĐHĐN ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà Nẵng

9

ĐHĐN_Công văn số 3329/ĐHĐN-VP ngày 08/9/2022 của ĐHĐN về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

10

ĐHĐN_Công văn số 3504/ĐHĐN-TCCB ngày 19/9/2022 của ĐHĐN về việc triển khai công tác thi đu akhen thưởng năm học 2022-2023

11

ĐHĐN_Công văn số 3374/HD-ĐHĐN ngày 09/9/2022 của ĐHĐN về việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và viên chức, người lao động của ĐHĐN

12

ĐHĐN_Công văn số 4513/ĐHĐN-TCCB ngày 23/11/2022 của ĐHĐN về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua các trường đại học thành viên năm học 2022-2023

13

ĐHĐN_Công văn số 1757/ĐHĐN-TCCB ngày 26/4/2023 của ĐHĐN về việc triển khai kế hoạch “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025 của ngành Giáo dục

14

ĐHĐN_Công văn số 1992/ĐHĐN-TCCB ngày 11/5/2023 của ĐHĐN về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023

15

ĐHĐN_Công văn số 1940/ĐHĐN-TCCB ngày 09/5/2023 của ĐHĐN về việc triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Bộ GD&ĐT

16

ĐHBK_Công văn số 1688/ĐHBK-TTPC ngày 11/5/2023 của Trường ĐHBK về việc triển khai kế hoạch “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023-2025” của ngành Giáo dục.

17

ĐHBK_Công văn số 2005/ĐHBK-TTPC ngày 30/5/2023 của Trường ĐHBK về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023

18

ĐHBK_Công văn số 1473/TB-ĐHBK ngày 20/5/2021 của Trường ĐHBK về việc ban hành các danh mục tiêu chí  thi đua xét bình chọn danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của Trường ĐHBK, ĐHĐN

19

ĐHBK_Phụ lục tiêu chí xét chiến sĩ thi đua cơ sở Trường ĐHBK, ĐHĐN

Năm học 2021-2022

1

Quyết định số 4768/QĐ-ĐHĐN ngày 28/12/2020 của Giám đốc ĐHĐN ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại ĐHĐN

2

Công văn số 1115/ĐHĐN-TCCB ngày 01/4/2022 của ĐHĐN về việc triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2021-2022

3

Công văn số 4079/ĐHĐN-TCCB ngày 30/11/2021 của Giám đốc ĐHĐN về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua các trường đại học thành viên năm học 2021-2022

4

Công văn số 3944/ĐHĐN-TCCB ngày 17/11/2021 của Giám đốc ĐHĐN về việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022

5

Công văn số 1705/ ĐHĐN-TCCB ngày 18/5/2022 của Giám đốc ĐHĐN về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022

6

Công văn số 1854/ĐHĐN-TCCB ngày 26/5/2022 của ĐHĐN về việc hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng quá trình cống hiến đợt 1 năm 2022 và xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục năm 2022”

7

Công văn số 3046/ĐHBK-TTPC ngày 25/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa về việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022

8

Thông báo số 1473/TB-ĐHBK ngày 20/5/2021 của Trường Đại học Bách khoa về việc ban hành các danh mục tiêu chí thi đua xét bình chọn danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

9

Công văn 2090/ ĐHBK-TTPC V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022