Chiến lược phát triển

03/03/2017 09:45

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Hoạt động Thanh tra Pháp chế là công cụ pháp lý quan trọng để Trường Đại học Bách khoa phát triển đúng luật, đồng bộ với sự phát triển của xã hội, của địa phương và của quốc gia trong tiến trình hội nhập quốc tế.  

CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

- Hoàn thiện công tác thanh tra giáo dục nhằm hỗ trợ tích cực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo;

- Triển khai công tác thanh tra các mặt hoạt động của Trường theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục thành viên;

- Triển khai công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Thông tư số 40 /2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Hoàn thiện công tác quản lý và hệ thống hóa văn bản luật trong mọi hoạt động của Trường đảm bảo theo đúng pháp luật hiện hành.

- Chú trọng bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Thanh tra Pháp chế để có thể phục vụ cho sự phát triển bền vững của Trường.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

Từ năm 2015 đến 2020 lần lượt hoàn thành việc xây dựng các quy trình Thanh tra Pháp chế phục vụ cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát toàn diện các mặt hoạt động của Trường:

TT

Nội dung thực hiện

Kết quả dự kiến (2015-2020)

1

Kiện toàn bộ máy nhân sự theo quy định củaThông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tất cả các mặt hoạt động của Trường đều có hệ thống kiểm tra, kiểm soát hiệu quả;

- Hoạt động thanh tra pháp chế trở thành công cụ hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo và công tác quản lý.

2

Xây dựng và triển khai quy trình soạn thảo, ban hành, và quản lý văn bản nội bộ.

- Đảm bảo 100% hệ thống văn bản pháp quy nội bộ được ban hành và quản lý đúng quy định pháp luật hiện hành;

- Đảm bảo tính hiệu lực trong văn bản quản lý và điều hành ngày càng cao.

3

Hoàn thiện quy trình thanh tra giáo dục nhằm hỗ trợ tích cực cho công tác nâng cao chất lượng đào tạo.

- Đảm bảo giảng viên thực hiện đúng quy chế giảng dạy;

- Đảm bảo giảng viên giảng dạy đúng chương trình, đúng kế hoạch năm học, theo đề cương đã được thẩm định của Hội đồng Khoa và Trường;

- Đảm bảo công bằng trong thi cử và bảo vệ tốt nghiệp.

4

Xây dựng và triển khai quy trình tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Trường.

- Góp phần vào việc thực hiện công khai, dân chủ, công bằng trong mọi động của Trường;

- Tạo môi trường lành mạnh trong công tác dạy - học và phục vụ giảng dạy;

- Nâng cao vai trò quản lý điều hành của Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu.

5

Xây dựng và triển khai quy chế, quy trình thanh tra các mặt hoạt động trong Trường.

- Góp phần thúc đẩy việc khai thác hiệu quả các nguồn lực về tài chính, cơ sở vất chất của Trường vào việc phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Đôn đốc viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT và Quy định đánh giá viêc chức của Trường Đại học Bách khoa;

- Đôn đốc sự phát triển đồng bộ và đúng pháp luật giữa các mặt hoạt động của Trường.

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC