Phổ biến, giáo dục pháp luật - Văn bản QPNB của ĐHĐN

13/07/2021 11:04

STT

Tên văn bản

Tải về

1

Quy định tiêu chuẩn bổ sung trong việc xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN

2

Quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHĐN

3

Quy chế công tác sinh viên thuộc ĐHĐN đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

4

Quy định về việc mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng

5

Quy chế đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN

6

Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN

7

Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của ĐHĐN

8

Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ĐHĐN

9

Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến

10

Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại ĐHĐN

11

Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại ĐHĐN

12

Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ảnh của ĐHĐN

13

Quy định về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của ĐHĐN

14

Áp dụng Nghị định số 80-2020-ND-CP thay thế Nghị định số 93-2009-ND-CP