Văn bản QPNB - Pháp chế

10/05/2019 16:04

STT

Tên văn bản

Tải về

Năm học 2022-2023

1

Công văn số 4107/ĐHĐN-TTPC ngày 21/10/2022 V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022-2023 về công tác pháp chế

2

Công văn số 4044/KH-ĐHBK ngày 26/10/2022 Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2022-2023

Năm học 2021-2022

1

Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm nội bộ

2

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021-2022

3

Kế hoạch soạn thảo, ban hành văn abnr Quy phạm nội bộ Trường Đại học Bách khoa, năm học 2021-2022

4

Quy trình soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản Quy phạm nội bộ