Văn bản QPNB Đại học Đà Nẵng - Thanh tra

23/05/2023 16:42

STT

Tên văn bản

Tải về

1

Quyết định số 665/QĐ-ĐHĐN ngày 03/2/2016 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

2

Quyết định số 2952/QĐ-ĐHĐN ngày 27/5/2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Đại học Đà Nẵng

3

Quyết định số 3901/QĐ-ĐHĐN ngày 12/7/2016 ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra

4

Quyết định số 3902/QĐ-ĐHĐN ngày 12/7/2016 ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng

5

Phục lục Quyết định số 3902/QĐ-ĐHĐN ngày 12/7/2016 ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra nội bộ trong Đại học Đà Nẵng

6

Quyết định số 7049/QĐ-ĐHĐN ngày 31/12/2015 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Đại học Đà Nẵng

7

Quyết định số 7052/QĐ-ĐHĐN ngày 31/12/2015 ban hành Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Đại học Đà Nẵng

8

Quyết định số 4754/QĐ-ĐHĐN ngày 07/12/2022 ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Đại học Đà Nẵng

9

Quyết định số 4774/QĐ-ĐHĐN ngày 29/12/2020 ban hành quy định về trình tư, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Đại học Đà Nẵng

10

Quyết định số 4775/QĐ-ĐHĐN ngày 29/12/2020 ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, giải quyết  tố cáo của Đại học Đà Nẵng