Chức năng, nhiệm vụ phòng Thanh tra - Pháp chế

26/02/2017 07:36

I. Chức năng

Phòng Thanh tra - Pháp chế có chức năng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng trong phạm vi chức năng theo quy định của pháp luật; triển khai và quản lý các hoạt động pháp chế và thi đua, khen thưởng.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác Thanh tra

a. Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm học;

b. Tổ chức các hoạt động thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục đại học;

c. Tổ chức thanh tra chuyên đề theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban Giám hiệu;

d. Thanh tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động của các đơn vị và cá nhân thuộc Trường;

e. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp CBVC, NLĐ và sinh viên. Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

f. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Công tác Pháp chế

a. Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác pháp chế năm học;

b. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của các cơ quan liên quan và của Nhà trường cho CBVC, NLĐ và người học;

c. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi Nhà trường;

d. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà trường;

e. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn về những vấn đề pháp lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, CBVC, NLĐ và người học;

f. Tổ chức công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hoá văn bản thuộc các lĩnh vực hoạt động trong Nhà trường;

g. Tổ chức thẩm định, tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản quy phạm nội bộ do các đơn vị trong Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành;

h. Giúp Nhà trường chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến;

i. Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Nhà trường;

j. Thực hiện chế độ báo cáo công tác pháp chế với các cấp quản lý theo quy định.

3. Công tác Thi đua, Khen thưởng

a. Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu xây dựng chính sách, nội dung, quy định về thi đua, khen thưởng của Nhà trường;

b. Giúp Nhà trường triển khai công tác thi đua, khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất, hàng năm; Phát động, hướng dẫn, theo dõi, tổng kết phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ viên chức;

c. Giúp Nhà trường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng;

d. Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục,...

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao