Nhân sự, phân công công việc phòng Kế Hoạch - Tài chính

Stt

Chức vụ/ Cán bộ viên chức

Nhiệm vụ

1

Trưởng phòng:

CN. Lâm Thị Hồng Tâm

Email: lthtam@dut.udn.vn

DĐ: 0914 200 444

ĐT: 3841660

- Phụ trách chung công tác của Phòng;

- Tham mưu cho BGH trong công tác quản lý tài chính: phương án trích lập và sử dụng các quỹ, phương án chi trả tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập phúc lợi, thu nhập tăng thêm, chế độ khen thưởng;

- Theo dõi tổng hợp các báo cáo tài chính, số liệu thống kê để cung cấp kịp thời cho Hiệu trưởng và các cơ quan tài chính có thẩm quyền;

- Kiểm soát các hoạt động thu, chi và hoạt động tài chính phát sinh trong đơn vị.

- Phối hợp các đơn vị xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ, các văn bản liên quan về công tác tài chính kế toán và tài sản;

- Định kỳ tổng hợp báo cáo, lập hồ sơ quyết toán kinh phí tài chính theo quy định của cơ quan cấp trên.

- Có trách nhiệm kiểm tra, ký đề nghị duyệt các chứng từ, hồ sơ trước khi trình BGH ký duyệt thực hiện .

- Phối hợp với các Phòng, ban chức năng lập dự toán THU-CHI ngân sách hàng năm.

- Có trách nhiệm quản lý, điều hành và phân công công việc tại Phòng KHTC.

- Tư vấn các vấn đề tài chính cho các chương trình, hợp đồng đào tạo, dự án...

- Công tác khác do Hiệu trưởng giao.

2

Phó Trưởng phòng:

CN. Nguyễn Anh Huân

Email: ahuan@dut.udn.vn

DĐ: 0905 023 436

ĐT: 3841660

- Phụ trách công tác kiểm định

- Kế toán tổng hợp;

- Theo dõi tình hình mua sắm tài sản; các hợp đồng đào tạo; hoạt động của các trung tâm trực thuộc Trường;

- Lập kế hoạch nhiệm vụ năm học; kế hoạch sử dụng các nguồn lực của nhà Trường;

- Theo dõi kinh phí một số dự án; kinh phí đối ứng; kinh phí viện trợ, tài trợ, ghi thu ghi chi với đơn vị cấp trên;

- Lập các báo cáo thống kê về tài chính định kỳ và đột xuất;

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3

Kế toán viên:

Trần Thị Như  Linh

Email: ttnlinh@dut.udn.vn

DĐ: 0914 354 447

ĐT:3841660

- Kế toán thanh toán tiền mặt;

- Theo dõi các dịch vụ (điện nước, nhà xe, căng tin và ký túc xá);

- Thu lệ phí thi Anh văn đầu ra;

- Mở sổ theo dõi và đối chiếu nguồn thu học phí;

- Theo dõi kinh phí KHCN; phát sinh hoạt động của các đơn vị;

- Tổng hợp chứng từ phát sinh trong ngày;

- Tổng hợp thu - chi , theo dõi quỹ tiền mặt;

- Công tác lưu trữ và bảo quản chứng từ của phòng;

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.     

4

Kế toán viên:

Phạm Thị Thu Hiền

Email: ptthien@dut.udn.vn

DĐ: 0935 351 552

ĐT: 3841660

- Kế toán tiền lương, tiền giảng, phúc lợi, chế độ BHXH, học bổng sinh viên;

- Thu học phí ĐH đại trà, chất lượng cao; trả biên lai thu học phí chuyển khoản;

- Công tác văn thư, lưu trữ của phòng;

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.    

5

Kế toán viên:

Nguyễn Thị Hạnh

Email: nthanh@dut.udn.vn

DĐ: 0905 069 569

ĐT: 3841660

- Tính thuế TNCN và thuế khác trong Trường; theo dõi và quyết toán thuế với cơ quan chức năng;

- Theo dõi và đối chiếu nguồn thu GDTC;

- Theo dõi, đối chiếu học phí chính quy, tiền miễn giảm học phí;

- Thu KPĐT Chất lượng cao, học phí học ngoại ngữ ngoại khóa;

- Theo dõi hợp đồng cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ;

- Trả biên lai thu học phí cho sinh viên các khóa.

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

6

Kế toán viên:

Nguyễn Thị Thảo Sương

Email: nttsuong@dut.udn.vn

DĐ: 0989 391 566

ĐT: 3841660

- Theo dõi nghiệp vụ rút tiền, chuyển tiền, thanh toán tạm ứng kho bạc, ngân hàng. Hàng tháng đối chiếu số liệu phát sinh trong kỳ với kế toán kho bạc, ngân hàng và xác nhận số dư cuối kỳ;

- Mở sổ sách theo dõi các tài khoản tiền gửi và kinh phí NSNN;

- Phối hợp với phòng CSVC theo dõi giá trị TSCĐ, công cụ dụng cụ;

- Theo dõi các khoản tạm ứng, các khoản phải thu, phải trả theo các đối tượng cụ thể;

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

7

Kế toán viên:

Nguyễn Thị Xuân Dung

Email: @dut.udn.vn

DĐ:

ĐT: 3841660

- Theo dõi các dịch vụ, điện nước, nhà xe, căng tin và ký túc xá;

-  Kế toán tiền giảng, học bổng sinh viên;

- Công tác kiểm định;

- Phối hợp với phòng CSVC theo dõi giá trị TSCĐ, công cụ dụng cụ;

- Theo dõi chi tiết học phí sau đại học;

- Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu học phí với cơ quan thuế

- Những công việc khác do Trưởng phòng phân công

8

Thủ quỹ:

Dương Thị Tuyết Nga

Email: dttnga@dut.udn.vn

DĐ: 0914 285 551

ĐT: 3841660

- Thu kinh phí đào tạo: cao học, bảo vệ tốt nghiệp, chương trình tiên tiến, sinh viên hệ VLVH;

-  Quản lý tất cả các nguồn thu tiền mặt nhập quỹ và các tài sản như tiền. Nhận tiền tại kho bạc, ngân hàng. Cuối ngày nộp tiền vào kho bạc, ngân hàng (không để số tồn quỹ vượt quá mức cho phép) và báo cáo số dư số tiền tồn quỹ cuối ngày;

-  Nhắc nhở các CBVC thu học phí, khóa sổ nộp tiền vào quỹ trước 16 giờ hàng ngày.

-  Những công việc khác do phòng phân công.

-  Cuối tháng kiểm quỹ và lập biên bản kiểm quỹ theo định kỳ.