Nhân sự, phân công công việc phòng Kế Hoạch - Tài chính

25/02/2017 18:35

Stt

Chức vụ/ Cán bộ viên chức

Nhiệm vụ

1

Trưởng phòng

- Phụ trách chung công tác của Phòng;

- Tham mưu cho BGH trong công tác quản lý tài chính: phương án trích lập và sử dụng các quỹ, phương án chi trả tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập phúc lợi, thu nhập tăng thêm, chế độ khen thưởng;

- Theo dõi tổng hợp các báo cáo tài chính, số liệu thống kê để cung cấp kịp thời cho Hiệu trưởng và các cơ quan tài chính có thẩm quyền;

- Kiểm soát các hoạt động thu, chi và hoạt động tài chính phát sinh trong đơn vị.

- Phối hợp các đơn vị xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ, các văn bản liên quan về công tác tài chính kế toán và tài sản;

- Định kỳ tổng hợp báo cáo, lập hồ sơ quyết toán kinh phí tài chính theo quy định của cơ quan cấp trên.

- Có trách nhiệm kiểm tra, ký đề nghị duyệt các chứng từ, hồ sơ trước khi trình BGH ký duyệt thực hiện .

- Phối hợp với các Phòng, ban chức năng lập dự toán THU-CHI ngân sách hàng năm.

- Có trách nhiệm quản lý, điều hành và phân công công việc tại Phòng KHTC.

- Tư vấn các vấn đề tài chính cho các chương trình, hợp đồng đào tạo, dự án...

- Công tác khác do Hiệu trưởng giao.

2

Phó Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Anh Huân

Email: nahuan@dut.udn.vn

DĐ: 0905 023 436

- Quyết toán dự án hoàn thành;

- Phụ trách hồ sơ thanh toán mua sắm, sửa chữa;

- Phụ trách thanh toán công tác phí, BHYT, BHTT, GDQP sinh viên; công tác thực tập, bảo vệ đề cương, đồ án tốt nghiệp của sinh viên;

- Chỉ đạo công tác thu chi đào tạo sau đại học;

- Chỉ đạo công tác chi lương, chế độ BHXH, phúc lợi, và các chế độ khác liên quan đến cán bộ;

- Chỉ đạo công tác về Thuế: thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN;

- Theo dõi hoạt động tài chính tại các Trung tâm, Viện trực thuộc;

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3

Kế toán viên:

Phạm Thị Thu Hiền

Email: ptthien@dut.udn.vn

DĐ: 0935 351 552

- Kế toán thuế;

- Kế toán tiền mặt;

- Thanh toán tiền giảng đại học;

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

4

Kế toán viên:

Nguyễn Thị Hạnh

Email: nthanh@dut.udn.vn

DĐ: 0905 069 569

- Kế toán tiền lương, chế độ BHXH, phúc lợi, thêm giờ, và các chế độ khác liên quan đến cán bộ; 

- Phụ trách mảng công tác Đào tạo SĐH;

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

5

Kế toán viên:

Nguyễn Thị Thảo Sương

Email: nttsuong@dut.udn.vn

DĐ: 0989 391 566

- Kế toán ngân hàng, kho bạc;

- Phụ trách mảng công tác KHCN&HTQT;

- Phụ trách kinh phí chế độ chính sách cho sinh viên từ kinh phí NSNN: Miễn giảm học phí, cấp bù sư phạm, hỗ trợ chi phí học tập, kinh phí Lào thành phố.

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

6

Kế toán viên:

Nguyễn Thị Xuân Dung

Email: @dut.udn.vn

Học tập tại nước ngoài

7

Kế toán viên

- Thủ quỹ;

- Theo dõi học phí đại học;

- Theo dõi các khoản tạm ứng, các khoản phải thu, phải trả theo các đối tượng cụ thể;

- Phối hợp với phòng CSVC theo dõi giá trị TSCĐ, công cụ dụng cụ;

- Theo dõi hoạt động tại các quầy dịch vụ, KTX;

- Công tác văn thư;

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.