Chức năng, nhiệm vụ phòng Kế hoạch - Tài chính

25/02/2017 18:13

1. CHỨC NĂNG

- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác lập kế hoạch, quản lý tài chính của nhà trường.

- Thực hiện thanh quyết toán mọi nguồn kinh phí theo chế độ của nhà nước và quy định của Trường.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính tại các đơn vị thuộc trường.

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính của Trường trình Hiệu trưởng.

2. NHIỆM VỤ

2.1. Quản lý tài chính

- Căn cứ vào nhiệm vụ của nhà trường, kế hoạch chỉ tiêu lao động, chỉ tiêu tuyển sinh, kinh phí của Nhà nước, kinh phí tự có của trường và kế hoạch của các đơn vị, phòng Kế hoạch Tài chính xây dựng kế hoạch dự toán thu chi Ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, chi sự nghiệp trình qua hội đồng nhà trường, ĐHĐN để Hiệu trưởng, Giám đốc ĐHĐN quyết định.

- Phối hợp với phòng Cơ sở vật chất xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, kế hoạch phân bổ chi tiêu ngân sách cho các chương trình mục tiêu của trường, hoạt động của các đơn vị, trình Hiệu trưởng duyệt.

- Tổ chức hệ thống sổ sách và bộ máy kế toán để thống nhất quản lý tài chính của trường theo quy định của pháp luật và của nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi chế độ chính sách đối với CBVC, người học, người lao động.

- Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.        

2.2. Giám sát thu, chi và thanh quyết toán các nguồn kinh phí:

- Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ về công tác giải ngân các nguồn vốn, thanh quyết toán các khoản thu chi của trường, của các đơn vị, các chương trình, đề tài, dự án .... đúng chế độ của Nhà nước, ĐHĐN và của trường.

- Phối hợp với phòng cơ sở vật chất và các đơn vị có liên quan tham gia nghiệm thu và nhập sổ tài sản của trường từ các nguồn khác nhau, tổ chức chức thanh lý tài sản hết khấu hao, hư hỏng không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng.

- Thanh toán các khoản chi thường xuyên và không thường xuyên đúng chế độ quy định.

- Lưu trữ các văn bản tài chính, chứng từ gốc sau khi thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước.

- Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.

2.3. Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính tại các đơn vị  trực thuộc Trường

- Đối với các đơn vị trực thuộc trường định kỳ hàng quý Phòng kế hoạch tài chính cử cán bộ phụ trách theo dõi tài chính tại các đơn vị có hoạt động thu chi để hướng đẫn, kiểm tra việc mở sổ sách, báo cáo quyết toán đúng chế độ Nhà nước và quy định của Nhà trường. 

- Tập trung mọi nguồn thu chi tại các đơn vị  về Phòng kế hoạch Tài chính quản lý

- Đối với các đơn vị liên kết đào tạo với trường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà trường.

- Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.

[Xem Quyết định của Hiệu trưởng ban hành Quy định nhiệm vụ, chức năng của các phòng]


CÁC THÔNG TIN KHÁC