Tầm nhìn, sứ mạng, triết lý giáo dục, giá trị cốt lõi

07/01/2016 04:41

Tầm nhìn

Đến năm 2035, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là trường đại học nghiên cứu được cộng đồng quốc tế ghi nhận, chủ động hợp tác toàn cầu trong giải quyết các thách thức kinh tế – xã hội trong nước và thế giới.

Sứ mạng

Là cơ sở giáo dục đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ; thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội của miền Trung – Tây Nguyên, trong nước và quốc tế.

Triết lý giáo dục

Tư duy – sáng tạo – nhân ái.

Giá trị cốt lõi

- Chất lượng và chuyên nghiệp.

- Đổi mới và sáng tạo.

- Nhân văn và liêm chính.

Xem Quyết định số 1803/QĐ-ĐHBK ngày 27/07/2020 về việc công bố “Tầm nhìn, sứ mạng, triết lý giáo dục, giá trị cốt lõi” Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng tại đây.


CÁC THÔNG TIN KHÁC