DHBK

Danh sách sinh viên đề xuất nhận học bổng của Bộ Khoa học và nghệ thuật Bang Hessen và Tổ chức hỗ trợ đại học thế giới CHLB Đức năm học 2018-2019

20/05/2022 14:58

 Danh sách sinh viên đề xuất nhận học bổng của Bộ Khoa học và nghệ thuật Bang Hessen và Tổ chức hỗ trợ đại học thế giới CHLB Đức năm học 2018-2019

Phòng Công tác sinh viên công bố danh sách các bạn sinh viên được giới thiệu nhận học bổng Hessen (CHLB Đức) năm 2018-2019: (theo thông báo về HB Hessen ngày 01/03)

1. Phan Thị Mai

Lớp 18TDHCLC1

2. Nguyễn Thị Trâm

Lớp 17TCLC1

3. Lê Phước Đạo

Lớp 16CDT2