DHBK

Ba công khai

24/02/2017 14:32

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 về “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng công bố:

A.   Báo cáo công khai thông tin hàng năm:

1. Năm học 2015-2016:      [Xem nội dung báo cáo tại đây]

2. Năm học 2014-2015:      [Xem nội dung báo cáo tại đây]

 

B.    Công khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp:     [Tra cứu tại đây]


CÁC THÔNG TIN KHÁC