Khảo thí Tiếng Anh

21/01/2021 16:04

Khảo thí Tiếng Anh Định kỳ

                           Các đợt                    

           Thông báo           

             Quyết đinh            

               Kết quả              

Năm học 2019-2020

 

 

 

15/9/2021

 

13/10/2019

 

17/11/2019

 

23/02/2020

 

19/4/2020

   07/6/2020    

 

Năm học 2020-2021

     

 15/11/2020

 

20/12/2020

 

17/01/2021

 

14/3/2021

 

18/4/2021

 

Năm học 2021-2022

     

17/4/2022

   

22/5/2022

   

19/6/2022

   

Năm học 2022-2023

     

27/11/2022

   

05/03/2023

   

09/04/2023

   

04/5/2023

   

Khảo thí Tiếng Anh đầu vào

                  Các đợt                       

           Thông báo           

             Quyết đinh            

               Kết quả              

Năm học 2019

 

 

 

 25/8/2019

 

Năm học 2020

     

08/11/2020

   

11/10/2020

   

Năm học 2021

     

09/01/2021

 

Năm học 2022

     

02/10/2022

   

Năm học 2023

     

10/9/2023

Khảo thí Tiếng Anh đầu ra

                  Các đợt                       

           Thông báo           

             Quyết đinh            

               Kết quả              

Năm học 2018

     
       

Năm học 2019

 

 

31/3/2019

   

12/5/2019

   

25/8/2019

 

08/9/2019

   

03/1102019

   

Năm học 2020

     

24/05/2020

   

12/7/2020

   

 11/10/2020

   

08/11/2020

   

13/12/2020

   

Năm học 2021

     

10/01/2021

 

7/02/2021

   

21/3/2021

   

25/4/2021

   

17/10/2021

   

26/12/2021

   

Năm học 2022

     

03/04/2022

   

08/05/2022

 

05/06/2022

 

16/07/2022

 

06/08/2022

 

06/11/2022

 

09/11/2022

 

Năm học 2023

     

08/01/2023

 

11&12/03/2023

   

24/04/2023

     

04/06/2023

     

06/8/2023

     

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC