Công văn / kế hoạch triển khai: 

02/03/2022 10:25

1. Lấy ý kiến cựu người học về CTĐT

https://drive.google.com/drive/folders/1mtPaSbXlb4SggGgTDnWTaBF_1dwnLMuV?usp=sharing

2. Lấy ý kiến người học về đánh giá lớp học phần

https://drive.google.com/drive/folders/1tGqechSiLQTe8OAVFCFAAr-9QdKtGDZs?usp=sharing

3. Lấy ý kiến doanh nghiệp-nhà tuyển dụng

https://drive.google.com/drive/folders/1DZXmr6MjjtkX5g39iVSbLPq4UFvLHaR_?usp=sharing

4. Lấy ý kiến người học sắp tốt nghiệp đánh giá khóa học (đại học)

https://drive.google.com/drive/folders/1ZQeX5376ly5br0lwCzJvyau89WbgHG_L?usp=sharing

5. Lấy ý kiến cựu người học về việc làm 

5a. sau 1 tháng tốt nghiệp

https://drive.google.com/drive/folders/1RH-8AnW1Qhm0OCLvqb-qmZD5J3Dzqut2?usp=sharing

5b. Lấy ý kiến cựu người học về việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp

https://drive.google.com/drive/folders/1vxKDjJt2fyUrxeZsNtzkmbcQa7a7mdo8?usp=sharing

6. Lấy ý kiến sinh viên về mức độ đáp ứng của hoạt động đào tạo

https://drive.google.com/drive/folders/12vnSlBY_zok7GfIEx-HaLQmD38qJhtX9?usp=sharing

7. Lấy ý kiến giảng viên và cán bộ hỗ trợ về các mặt hoạt động của nhà trường

https://drive.google.com/drive/folders/1vg9nzbewozE9qDAGaQfGkBcorKE-qH6Z?usp=sharing

8. Lấy ý kiến học viên cao học tốt nghiệp đánh giá khóa học


CÁC THÔNG TIN KHÁC